VAN YUZUNCU YIL ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitim Fakültesi - Eğitim Bilimleri ABD (Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalı) - Eğitim Programları ve Öğretim Bilim DalıProgram Tanımları
Kuruluş
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Tezli Yüksek Lisans Programı kapsamında öğrenci almaktadır.
Kuruluş
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Tezli Yüksek Lisans Programı kapsamında öğrenci almaktadır.
Kazanılan Derece
Program sonrası öğrenciler Program Geliştirme Uzmanı unvanı alır.
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
ALES’ten 55 almak, En az 3 öğretim üyesinin jüri olarak bulunduğu yazılı, sözlü ya da uygulamalı bilim sınavından (100 üzerinden değerlendirilir) an az 50 almak, Puan hesaplaması ise ALES’in %50'si, Lisans not ortalamasının %20’si, Bilim Sınavının %30’u şeklindedir. Bilim sınavından en az 50 alınması zorunludur.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu dersleri saydırma işleminde üniversitenin lisansüstü yönetmeliği uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
1. Eğitim programları ve öğretim alanındaki kavramları doğru kullanabilme 2. Eğitim programlarına etki eden felsefi ve bilimsel temelleri anlayabilme 3. Öğrenme-öğretme kuram ve yaklaşımlarının kuramsal temellerini irdeleyebilme 4. İşbirliği içinde ilke ve ölçütlere uygun bir program tasarısı hazırlayabilme 5. Bir kurum ya da konu alanında program geliştirme çalışmalarını yürütebilme 6. Bir eğitim programını bilimsel ilkelere uygun olarak değerlendirebilme 7. Eğitim programları ve öğretim alanında bilimsel araştırmalar/yayınlar yapabilme 8. Eğitim programları ve öğretim alanındaki güncel uygulamaları, ulusal ve uluslararası yayınları izleyebilme 9. Mesleki sorunları/konuları tartışırken, çalışmalarını yürütürken bilimsel yöntem ve etik ilkeleri ön planda tutabilme 10. Eğitim programları ve öğretim alanında bilimsel araştırma yapmaya isteklilik 11. Mesleki bir kimlik olarak program geliştirme uzmanlığına değer verebilme
Program Profili
Bu programın amacı eğitim programları ve öğretim bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, mesleğin etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleğindeki gelişmeleri takip eden, bilimsel araştırma yürütecek düzeyde istatistik ve bilimsel araştırma tekniklerini bilen uzmanlar yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra örgütlerinde, Resmi ve özel kurumların hizmet içi eğitim birimlerinde, resmi ve özel okullarda, dershanelerde, üniversitelerde, işletmelerin insan kaynakları ve kalite geliştirme bölümlerinde program geliştirme ve değerlendirme uzmanı olarak çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretim üyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır.
Mezuniyet Koşulları
21 krediden az olmamak koşuluyla, en fazla 24 ulusal kredi ve en az 7 adet ders, 1 seminer, tez çalışmasını başarı ile tamamlamış olmaktır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Doç. Dr. Ahmet YAYLA AKTS Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi İshak KOZİKOĞLU
Bölüm Olanakları
Gerekli derslik ve altyapı bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Eğitim programları ve öğretim alanındaki kavramları doğru kullanabilme
2İşbirliği içinde ilke ve ölçütlere uygun bir program tasarısı hazırlayabilme
3 Eğitim programları ve öğretim alanında bilimsel araştırmalar/yayınlar yapabilme
4Verileri yorumlama bilgi ve becerisi edinme
5Alanında ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiri sunabilme
6Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranma
7Bir kurum ya da konu alanında program geliştirme çalışmalarını yürütebilme
8Eğitim programlarına etki eden felsefi ve bilimsel temelleri anlayabilme
9Mesleki sorunları/konuları tartışırken, çalışmalarını yürütürken bilimsel yöntem ve etik ilkeleri ön planda tutabilme
10Konusunda İngilizce metinleri anlama ve yazma
11Ülkemizde uygulanmakta olan programları değerlendirme bilgi ve becerisi kazanma
12Bilgisayarda istatistik programlarını etkin kullanabilme
13Alanında disiplinler arası çalışmalar yapabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
0000000000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBESM7000 Seminer Zorunlu 0 0 0 5
2 EBETÇ7000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 20
3 EBEUZ7000 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 8 0 0 10
Toplam 8 0 0 35
 
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBEÖD7083 Alternatif Değerlendirme Yöntemleri I Zorunlu 3 0 0 0
2 EBORT7003 Araştırma ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 0 5
3 EBEPÖ7063 Beyin ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 0
4 EBRPD--781 Bilgisayar Uygulamalı İstatistik Zorunlu 3 0 0 0
5 EBORT7001 Bilimsel Araştırma ve Yazım Zorunlu 3 0 0 5
6 EBEPÖ-761 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 0
7 EBORT7005 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 0
8 EBEPÖ-7099 Bilimsel Araştırmaya Giriş Zorunlu 3 0 0 0
9 EBEPÖ7067 Çocuk Hakları ve Eğitimi Zorunlu 3 0 0 5
10 9204176122012 Çok Değişkenli İstatistik Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 0
11 EBEPÖ7005 Değerler Etiği ve Eğitimi Zorunlu 3 0 0 5
12 9204175732012 Eğitim Programları ve Öğretimi Zorunlu 3 0 0 0
13 EBEPÖ7069 Eğitimde Program Geliştirme Zorunlu 3 0 0 5
14 EPÖ501 Eğitimde Program Geliştirme Zorunlu 3 0 0 0
15 EGT5123 Eğitimde Program Geliştirme Zorunlu 3 0 0 0
16 EBEPÖ7001 Eğitimin Felsefi Temelleri Zorunlu 3 0 0 5
17 EBEPÖ7007 Eğitimin Psikolojik Temelleri Zorunlu 3 0 0 5
18 EBEPÖ7003 Eğitimin Sosyal Temelleri Zorunlu 3 0 0 0
19 EBEPÖ7075 Karşılaştırmalı Öğretmen Yetiştirme Programı Zorunlu 3 0 0 0
20 EBEÖD779 Kategorik Verilerin Analizi I Zorunlu 3 0 0 0
21 EGT5115 Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi Zorunlu 3 0 0 0
22 EBBÖT-751 Öğretim Tasarımı ve Teknoloji Zorunlu 3 0 0 0
23 EBBÖT765 Öğretim Teknolojisinin Kurumsal Temelleri Zorunlu 3 0 0 0
24 EBEPÖ7071 Öğretme - Öğrenme Süreçleri Zorunlu 3 0 0 5
25 EBEPÖ-7097 Program Geliştirme Süreçleri Zorunlu 3 0 0 5
26 EBEPÖ7079 Program ve Öğretimde Güncel Sorunlar Zorunlu 3 0 0 0
27 EBEPÖ7073 Şiddet Karşıtı Pedagoji Zorunlu 3 0 0 0
28 EPÖ503 Türk Eğitim Felsefesi Zorunlu 3 0 0 0
Toplam 84 0 0 45
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBORT7002 Araştırma ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 0 0
2 EBEPÖ-860 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 0
3 EBEPB-854 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 0
4 EBEPB-862 Çok Değişkenli Veri Analizi I Zorunlu 3 0 0 0
5 EBEPB-860 Demokratik Okul Zorunlu 3 0 0 5
6 EBEPÖ7076 Eğitim Felsefi Temelleri Zorunlu 3 0 0 0
7 EBBÖT7098 Eğitim İstatistiğine Giriş Zorunlu 3 0 0 0
8 EBEPÖ-854 Eğitim Programlarının Felsefi Temelleri Zorunlu 3 0 0 0
9 EBEPB-856 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 0
10 EBEPÖ7068 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 0
11 EBEYT7004 Eğitimde Araştırma ve Veri Analizi Zorunlu 3 0 0 0
12 EBEPB-852 Eğitimde Program Geliştirme Zorunlu 3 0 0 5
13 EBEPÖ7072 Eğitimde Yeni Yönelimler Zorunlu 3 0 0 0
14 EBRPD8012 İleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 0
15 EBEÖD774 İstatistiksel Veri Analizi II Zorunlu 3 0 0 0
16 EBBÖT770 Nitel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 0
17 EBEPÖ8084 Nitel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 0
18 EBEPB-858 Öğrenme Süreçleri Zorunlu 3 0 0 0
19 EBEPB-858 Öğrenme Süreçleri Zorunlu 3 0 0 0
20 EBEPÖ8080 Program Değerlendirme Yaklaşımları Zorunlu 3 0 0 0
21 EBEPÖ864 Uzaktan Eğitimde Kuram ve Uygulamalar II Zorunlu 3 0 0 0
22 EBEÖD7074 Veri Analizi Zorunlu 3 0 0 0
Toplam 66 0 0 10